Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

Обща информация

Център за сини кариери (МЕНТОР) – България е сдружение с нестопанска цел, учредено на 14.08..2018 г. , вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенциата по вписванията на 22.10.2018 г. 

Мисията на Център за сини кариери - България е да популяризира възможностите за професионална реализиция в секторите на синята икономика – морски транспорт, круизнен туризъм, офшорен добив на нефт и газ и морски аквакултури и да повиши привлекателността на синята кариера за младите хора, професионалисти и търсещи нови насоки за работа и развитие.

Ключови приоритети на центъра са да:

  • Предоставя информация и ориентира към обучение за придобиване на квалификация, умения и знания за професиoнално развитие в секторите от синята икономика
  • Организира Дни на сини кариери 
  • Съдейства на бизнеса от секторите на синята икономика за набиране на кадри
  • Предоставя възможности за придобиване на знания за професионална реализиция в сините сектори чрез курсове на обучение

Център за сини кариери – България ще изпълнява своята мисия и дейности в тясно сътрудничество с бизнеса, образователни институции и неправителствени организации.

 

Място за вашата реклама 
 Център за сини кариери (МЕНТОР)-България

е създаден в рамките на проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море“,

с финансовата подкрепа на ЕС, договор „EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365 - MENTOR